DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

NASZ KONSULTANT ODDZWONI DO CIEBIE Z NAJLEPSZĄ OFERTĄ!
WYPEŁNIJ FORMULARZ, ODDZWONIMY DO CIEBIE
Z PROPOZYCJĄ OFERTY
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8 („Administrator”). Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@ncplus.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A. na podstawie zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych ITI Neovision S.A., który może być realizowany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych takich, jak np. telefon oraz automatycznych systemów wywołujących służących m.in. do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na komunikację marketingową lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawa wymienione w pkt 1) – 6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na początku dokumentu) lub poprzez kontakt z ITI Neovision S.A. (adres podany na początku dokumentu, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”). Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): np. agenci, call center.

(*) POLA OBOWIĄZKOWE