DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE FORMULARZA.

NASZ KONSULTANT ODDZWONI DO CIEBIE Z NAJLEPSZĄ OFERTĄ!
WYPEŁNIJ FORMULARZ, ODDZWONIMY DO CIEBIE
Z PROPOZYCJĄ OFERTY

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest ITI Neovision S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758), al. gen. W. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: 02-100 Warszawa, skr. pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej także jako: „Administrator”).

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@ncplus.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez ITI Neovision S.A.:

1)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO1 w celu:

wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególności w celu weryfikacji posiadanego pakietu TV,

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ITI Neovision S.A. [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

ustalenia, obrony, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania oraz do otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,2

prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),

prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych,

prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl) lub do organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.


Prawa wymienione w pkt. 1)-8) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z ITI Neovision S.A. (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu ITI Neovision S.A.): Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie.


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).(*) POLA OBOWIĄZKOWE